ശക്തി

Released
Shakthi
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 December, 1972

shakthi poster