ഗോത്രം

Gothram
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 September, 1994