ചക്രായുധം

Chakrayudham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 August, 1978