സൂര്യകാന്തി

Sooryakanthi
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 December, 1977