ശാന്ത ഒരു ദേവത

Santha Oru Devatha
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 October, 1977