എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ എന്നെ മാത്രം

Enne Snehikkoo Enne Mathram