എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ എന്നെ മാത്രം

Released
Enne Snehikkoo Enne Mathram
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 September, 1981