ഇടശ്ശേരി

Edassery
Date of Birth: 
Sunday, 23 December, 1906
Date of Death: 
Wednesday, 16 October, 1974
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5

മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം കവിയായ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്റെ ‘പൂതപ്പാട്ട് ‘ എന്ന കവിത ‘നിർമ്മാല്യം‘ എന്ന സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും മലയാളത്തിലെ ഗാനരചയിതാവിന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തി. 1906, ഡിസംബർ 23നു ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1974, ഒക്ടോബർ 16 നു നിര്യാതനായി.