കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ

Year: 
1982
Film/album: 
Kettittille
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ
തുടികൊട്ടും കലർന്നോട്ടുചിലമ്പിൻ
കലമ്പലുകൾ അയ്യയ്യാ അയ്യയ്യാ
വരവമ്പിളിപ്പൂങ്കല മെയ്യിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം
ചോപ്പുകൾ മേലെ ചാർത്തി
അരമണി കെട്ടിയ വെള്ളപ്പാവാട
പുറവടിവപ്പടി മൂടിക്കിടക്കും
കൊമ്പൻ കാർകുഴൽ മുട്ടോളം
അയ്യയ്യാ അയ്യയ്യാ
വരവമ്പിളിപ്പൂങ്കല മെയ്യിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം

ചെപ്പിണ ചെമ്പണിക്കുത്തു മുലകളിൽ
ചേലിലിഴയും പൂമാല്യം
അയ്യയ്യാ വരവഞ്ചിത നൃത്തം ചെയ്യും നല്ല മണിപ്പൂതം അയ്യയ്യാ അയ്യയ്യാ
വരവമ്പിളിപ്പൂങ്കല മെയ്യിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം

Chillu - Kavitha - Poothappaattu - Balachandran Chullikkad