ഒ പി എം ഡ്രീം മിൽ സിനിമാസ്

Title in English: 
O P M Dream Mill Cinemas

സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി & സ്റ്റുഡിയോ