അഫ്സൽ മുഹമ്മദ്

Afsal Mohammed

വസ്ത്രാലങ്കാരം. ജോണി ആന്റണിയുടെ താപ്പാന എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിനു വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചു.