സിദ്ധാർത്ഥ് മഹാദേവൻ

Sidhardh Mahadevan
Sidhardh Mahadevan
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 3

പ്രശസ്ത ഗായകാൻ ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ മകൻ. ആദ്യ മലയാള ഗാനം ലാവൻഡർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ "ചേരാതെ ചേരാതെ"