ശാന്തകുമാര്‍

Santhakumar
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5

പഴയ കാല ഗാനരചയിതാവ്.പെങ്ങള്‍ എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങള്‍ രചിച്ചു.