സദാനന്ദൻ

Sadanandan

കണ്ണൂർ കുടിയാന്മല സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സദാനന്ദൻ ചേപ്പറമ്പ്