റോയ്

Roy

കോട്ടയം സ്വദേശി. സഹസംവിധായകൻ, സംവിധാന സഹായി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു