രാജേഷ് രാഘവൻ

Rajesh Raghavan
Rajesh Raghavan
കഥ: 5
സംഭാഷണം: 6
തിരക്കഥ: 6

തിരക്കഥാകൃത്ത്. വാദ്ധ്യാർ എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടീ തിരക്കഥയെഴുതി സിനിമയിലെത്തി.