നവീൻ ഭാസ്കർ

Naveen Bhasker
Naveen Bhasker
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 4

തിരക്കഥാകൃത്ത്. എ ബി സി ഡി എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവയിൽ പങ്കാളിയായി.