നവീൻ ഭാസ്കർ

Naveen Bhasker
Naveen Bhasker
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 5

തിരക്കഥാകൃത്ത്. എ ബി സി ഡി എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവയിൽ പങ്കാളിയായി.