തിത്തിത്താരാ

തിത്തിത്താര തിത്തിത്താര തെയ് താരാ (3)

തകതിമി താരാ തകതിമിതാരാ തകതിമി തിത്തിത്തൈ

 

പാണ്ഡ്യാ‍ല കടവും വിട്ടു

പാട്ടും കൂത്തും താളോമിട്ട്

പട കൂട്ടി പടിഞ്ഞാട്ട് പായും തോണികൾ (2)

 

ഒന്നേ ഒന്നേ ഒന്നേ ഒന്നേ ഒന്നേ പുഴ പായുന്നു

വന്നേ വന്നേ വന്നേ വന്നേ വന്നേ പുഴ പാടുന്നു (2)

തിത്തിത്താര തിത്തിത്താരത്തെയ് താരാ (3)

തകതിമി താരാ തകതിമി താരാ തകതിമി തിത്തിത്തൈ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thithithara

Additional Info