അഖിലാണ്ഡകോടികൾക്കും

 

അഖിലാണ്ഡകോടികൾക്കും ആധാരമായവൻ
ആദ്യേശ്വരൻ അയ്യൻ അവതാരമായ്
അവതാരമായ് ശ്രീ അയ്യപ്പൻ

നീലനയനങ്ങളും വാർകൂന്തലും
കാരുണ്യം തിരതല്ലും  മുഖപത്മവും
മണിയും മണികുണ്ഠലവും മംഗള
കലയൊടുമഴകൊടുമമരാധിപനായ്
അവതാരമായ് ശ്രീ അയ്യപ്പൻ

എട്ടു തൃക്കൈകളിലിഷ്ടായുധങ്ങളും
അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങളും മിന്നും പ്രഭ ചേർന്നും
ശംഖം ചക്രം ഖഡ്ഗം ചാപമൊ
ടംഗജവൈരിയ്ക്കരിയൊരു സുതനായ്
അവതാരമായ് ശ്രീ അയ്യപ്പൻ
കാലകാലമാത്മജൻ കരുണാമയൻ
സാധുവാം ഭക്തരിൽ തുണയേകുവാൻ
മഹിഷീ മഥനം ചെയ്തും പ്രിയമൊടു
മഹിമകളാർന്നു വരം തരുവാനായ്
അവതാരമായ് ശ്രീ അയ്യപ്പൻ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Akhilanda kodikalkkum