സത്യമെന്നാൽ അയ്യപ്പൻ

 

സത്യമെന്നാൽ അയ്യപ്പൻ
തത്ത്വമെന്നാൽ അയ്യപ്പൻ
സത്യവും ശിവവും സൗന്ദര്യവുമാ
സന്നിധാനത്തിൻ സംഗമം
(സത്യമെന്നാൽ...)

ഒരു കോടിയൊരുകോടി വേദനകൾ
വന്നൊരുമിച്ചു കരിമല കയറുന്നു
ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായ് ശരണം വിളിയുമായ്
പൊരുൾ കണ്ടുണരാൻ പടി കയറുന്നു
കരിമലവാസാ കലിയുഗദേവാ
ഹരിഹരസൂനോ ശരണം ശരണം

പല ജന്മദുരിതങ്ങൾ ശിരസ്സിലേറ്റി ഞങ്ങൾ
പതിവായി പദം തേടി വരുന്നു
കരളിലെ നെയ്യുമായി കണ്ണിൽ വിളക്കുമായ്
കർമ്മങ്ങളുടയ്ക്കാൻ മല കയറുന്നു
പന്തള നാഥാ പമ്പാവാസാ
പരമപവിത്രാ ശരണം ശരണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sathyamennaal Ayyappan

അനുബന്ധവർത്തമാനം