ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ മംഗളം

 

ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ മംഗളം ശ്രീ ശബരീശ്വരാ മംഗളം
അറിവും പൊരുളും അഴകും ഗുണവും
അരുളും ഗുരുവേ മംഗളം
വേദപ്പൊരുളേ മംഗളം

താമരമലരായ് ഭൂമി വിടർന്നു
നാമതിനുൾഹിമബിന്ദുക്കളായ്
നിന്നുടെ രശ്മികളാകാശത്തിൻ
പൗർണ്ണമി ഞങ്ങളിൽ തീർത്തു
സ്വർണ്ണ പൗർണ്ണമി ഞങ്ങളിൽ തീർത്തു
ഉയിരിൻ പൊരുളേ ശുഭദായകനേ

ഈ മിഴിയിതളുകൾ നിറഞ്ഞു പോയീ
നിന്നെയുണർത്തുന്ന പമ്പയായ്
നിന്തിരുപദമതിലെന്നും ചേരാൻ
നൈവേദ്യപുഷ്പങ്ങളാക്കൂ ഞങ്ങളെ
നൈവേദ്യപുഷ്പങ്ങളാക്കൂ
വരദായകനേ അമൃതം ചൊരിയൂ
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
sree dharmashastha mangalam

അനുബന്ധവർത്തമാനം