താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ച്‌

താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ച്‌
പതിനെട്ടു മുഴം ചേല ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്‌
വെള്ളിചിട്ടണിഞ്ഞ്‌ മൂക്കുത്തിയണിഞ്ഞ്‌ 
മകളൊരുങ്ങ്‌ മനമകളൊരുങ്ങ്‌ (താഴമ്പൂ)

കണ്ണുതട്ടാതിരുന്നീടാന്‍ കവിള്‍ പൂവിന്‍
മഷിതേച്ചൊരുങ്ങ്‌ (2)
വരമഞ്ഞള്‍ കുറി ചാര്‍ത്തിയൊരുങ്ങ്‌ 
വാസനപ്പൂ ചൂടിയൊരുങ്ങ്‌
ഒ...ഒ.. ഒ.... (താഴമ്പൂ..)

കര്‍പൂര ദീപത്തിന്‍ ഒളിപോലെ
ചുറ്റും നറുമണം ചൊരിയേണം (2)
പൊന്‍ തമ്പുരുവില്‍ ശ്രുതി പോലെ
നന്മകള്‍ നിന്നില്‍ നിറയേണം
ഒ...ഒ.. ഒ.... (താഴമ്പൂ..)

ഗ്രാമത്തിന്‍ ഐശ്വര്യ വിളക്കായീ
നീ വലംകാല്‍ വച്ചു കയറുമ്പോള്‍ (2)
ദീര്‍ഖ സുമംഗലി നിന്‍ ചുണ്ടില്‍...
ദേവി മന്ത്രങ്ങള്‍ വിടരേണം
ഒ..ഒ..ഒ. (താഴമ്പൂ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thazhampoo mudi

Additional Info

Year: 
1996