ഏതയ്യാ ഗതി

ഏതയ്യാ ഗതി... 
ഏതയ്യാ ഗതി...
എനക്കേതയ്യാ ഗതി... 
എനക്കേതയ്യാ ഗതി... 
എനക്കേതയ്യാ ഗതി... 
എനക്ക് ഏതയ്യാ ഗതി...

മാ ദയാനിധി...
മാ ദയാനിധി...
മാ ദയാനിധി... ഉമാപതി...
മാ ദയാനിധി.. ഉമാപതി...
മാ ദയാനിധി ഉമാപതി സുകുമാര 
വരഗുണാ...നിധി നീ താന്‍ അല്ലാത്...
വേറെ ഏതയ്യാ ഗതി...
എനക്ക് ഏതയ്യാ ഗതി...

പേതൈ ഏര്‍ക്കുന്‍ അരുള്‍ കാട്ടാത്...
പേതൈ ഏര്‍ക്കുന്‍ അരുള്‍ കാട്ടാത്... 
എന്നോടേതയ്യാ വിളയാട്ടാ.... 
പേതൈ ഏര്‍ക്കുന്‍ അരുള്‍ കാട്ടാത്... 
എന്നോടേതയ്യാ വിളയാട്ടാ.... 
ഭുതല ചലനാട്ടാ....
ഭുതല ചലനാട്ടാ....
ഭുതല ചലനാട്ടാ.. നിന്‍ താള്‍ താന്‍ ഗതി...
ഭുതല ചലനാട്ടാ.. നിന്‍ താള്‍ താന്‍ ഗതി...
പുകള്‍കവി കുഞ്ചരദാസനുക്ക് 
വേറേതയ്യാ ഗതി...
ഭുതല ചലനാട്ടാ.. നിന്‍ താള്‍ താന്‍ ഗതി...
പുകള്‍കവി കുഞ്ചരദാസനുക്ക് 
വേറേതയ്യാ ഗതി...

എനക്കേതയ്യാ ഗതി... 
എനക്കേതയ്യാ ഗതി... 
എനക്കേതയ്യാ ഗതി...
ഗതി..
ഗതി..
ഗതി.....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ethayya Gathi

Additional Info

Year: 
2012