സുറുമയിൽ നീല

Year: 
2017
Film/album: 
Surumayil neela
0
No votes yet

സുറുമയിൽ നീല കൺപീലി മുങ്ങുന്ന
ചിങ്കാരമുത്തിന്റെ കല്യാണനാൾ
പനിമലർ പോലെ മൊഞ്ചേറുമാച്ചുണ്ടിൽ
അന്തിച്ചുവപ്പാളുമാനന്ദനാൾ
ഇനിയൊരാളിൽ കിനാവായ് നിലാവായ്
വിടാതെ നീ പെയ്യേണമെന്നും സുഹാനീ
അരിയ തട്ടം നിറയെ പുത്തൻ കസവ്
ചുറ്റും കനവ് മുറ്റും നിനവ്
തട്ടും നെഞ്ചത്തു പൂന്തേൻ കുടം

കണ്ണിന്നുള്ളിൽ പിടയും സ്വപ്നം പേറിയ തേൻകടലും
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ വിടരും തിങ്കൾക്കലയുമായിവളോ
കുളിരുമായി കരയിലാകേ പരിമളത്തൈലമായ് വന്നതാരോ
അവനോ കനവിൻ ഇശലിൻ പാലാഴി ചൊരിയെ
പിടയും നിറയെ പൂമൂടും കുരുവിയേ

മൊഞ്ചത്തിൽ പൂവിരിയും ഖൽബിൻ പുതിയ നാണവുമായ്
കൊഞ്ചുംവാക്കിൽ കിനിയും ഇഷ്കിൻ പൊതിയുമായിവളോ
ചിരിയുമായി ചൊടിയിലാകേ  രംഗിൻ മണിവീണ മീട്ടുന്നതാരോ
അവനോ പതിയെ വിരലാൽ പൂവേണി തഴുകി മദിയും പരിഷമായ് വന്നു
അരികിലായ്
അരിയ തട്ടം നിറയെ പുത്തൻ കസവ്
ചുറ്റും കനവ് മുറ്റും നിനവ്
തട്ടും നെഞ്ചത്തു പൂന്തേൻ കുടം

Surumayil Neela Kanpeeli | Video Song | Hadiyya | Sung by Hariharan | E3 Music's |