കാരിരുള്

[കന്നഡ വരികൾ]

Karirulu karalavagide,
Kaarirulu karalavagi hoithu,
Katthalagalu matheralu,
Kanna muchhalu oorigooru.

Bettalaiyitu tari bettalaithu,
Keri mathe saagithu, looti jooru..
Kaarirulu karalavagi hoithu. (2 times)

Raari rara....

Kathhige chain-u kaige ringu bhooshana.
Bhooshana...
Kathhige bhayadi arpisuvaru aa kshana..
Aa kshana dharuna...

Kaarirulu karalavagi hoithu. (2 )
Kathhalagalu katthi mereyalu,
Muthhu katthige yella khali.
Alavu yenide ivara katheya mugisalu,
Munde katheya heluve nivu keli.

Kaarirulu karalavagi hoithu. (2)

Adventures Of Omanakuttan | Asif Ali, Bhavana | All Songs Juke Box |Official |