ഗുരുരാജ ഭട്ട് കട്യ

Gururaja Bhat Kadya
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1