നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക

പമഗമഗ മഗരിസ പമഗമഗ 
നിധപമപ പമഗമഗ നിധപമപ 
പമഗമഗ മഗരിസ പമഗമഗ 

പമഗമഗ മഗരിസ പമഗമഗ 
നിധപമപ പമഗമഗ നിധപമപ 

നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 
നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 

വരദായക യദുനന്ദന സുന്ദര 
നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 
വരദായക യദുനന്ദന സുന്ദര 
നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 

കനകതരംഗിത യമുനാ തീരേ
കനകതരംഗിത യമുനാ തീരേ 
വസതിവനേ വനമാലി 
വേണുനാദ മധുശിഞ്ചിതം 
മനസി ഭാവയാമി മുനിജന രഞ്ജന 

നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 
വരദായക യദുനന്ദന സുന്ദര 
നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 

മധുരം ഗായതി ഹൃദയവിഹാരി 
മധുരം ഗായതി ഹൃദയവിഹാരി 
തുളസീധാമ വിഭൂഷണഹാരി
ദേവരാഗ വനമാലിക ലളിതം അംഗരാഗ സുമസൗരഭം

നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 
നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 
വരദായക യദുനന്ദന സുന്ദര 
നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക  പാഹി മുകുന്ദ ഹരേ 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Navamukunda hare Gopalaka

Additional Info