യാത്രയായി

യാത്രയായീ യാത്രയായീ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങീ ശുദ്ധനാമുണ്ണി തൻ
ദേശാടന വേളയായി
അനുഗ്രഹിക്കൂ അമ്മേ അനുവദിക്കൂ
പോകാനനുവദിക്കൂ
(യാത്രയായി..)

പദചലനങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണമാകണേ
ദേഹം ശ്രീകോവിലാകേണമേ (2)
ദു:ഖങ്ങൾ പൂജാ പുഷ്പങ്ങളാകണേ (2)
വചനം മന്ത്രങ്ങളാകണേ
(യാത്രയായീ...)


നിദ്രകളാത്മധ്യാനമാകേണമേ
അന്നം നൈവേദ്യമാകേണമേ (2)
നിത്യ കർമ്മങ്ങൾ സാധനയാകണേ (2)
ജന്മം സമ്പൂർണ്ണമാകേണമേ
(യാത്രയായീ...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yathrayayi

Additional Info