എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ - F

എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ എങ്ങനെ ഞാൻ ഉണർത്തേണ്ടൂ (2)
എൻ മനസ്സിൻ ആലിലയിൽ പള്ളി കൊള്ളും കണ്ണനുണ്ണീ
എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ എങ്ങനെ ഞാൻ ഉണർത്തേണ്ടൂ

കോടി ജന്മം കഴിഞ്ജാലും നോൽമ്പെടുത്ത് കാത്തിരിക്കും (2)
അമ്മ നെഞ്ചിൻ ആടലോടെ ആയർപ്പെണ്ണായ് ഞാനിരിക്കും (എങ്ങനെ ഞാൻ..)

എങ്ങി നിൽക്കും അമ്പാടിയിൽ തേങ്ങിയോടും കാളിന്ദിയായ് (2)
പൂക്കടമ്പായ് പൈക്കിടാവായ് നീയണയാൻ കാത്തിരിപ്പൂ (എങ്ങനെ ഞാൻ...)
ആട്ടമാടാൻ ത്രാണിയില്ല പാട്ടു പാടാൻ ഈണമില്ല (2)
മാമഴയായ് പെയ്തുണരാൻ മാമയിലായ് ഞാനിരിക്കും (2)

എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ എങ്ങനെ ഞാൻ ഉണർത്തേണ്ടൂ (2)
എൻ മനസ്സിൻ ആലിലയിൽ പള്ളി കൊള്ളും കണ്ണനുണ്ണീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
4.66667
Average: 4.7 (3 votes)
Engane njan urakkendu - F

Additional Info