ദൂരെ നിന്ന് വന്ന

[ട്രാക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വരികൾ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Doore ninnu vanna

Additional Info

Year: 
2016