ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം (കവർ)

ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം 
ഈ പുല്ലാം കുഴലിൻ കഥ പറയാം...
ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം 
ഈ പുല്ലാം കുഴലിൻ കഥ പറയാം...
പുൽ‌മേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ... 
പുൽ‌മേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ...
എങ്ങോ പിറന്നുപണ്ടിളംമുളം കൂട്ടിൽ

ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം....
ഈ പുല്ലാം കുഴലിൻ കഥ പറയാം... 

Jacobinte Swargarajyam | Unnikale Oru Kadha Parayam Official Video Song HD