നിറസന്ധ്യേ

നിറസന്ധ്യേ .. നിഴൽസന്ധ്യേ..
നിലാ സന്ധ്യേ… പാടുകയോ നീ (2)

പാതിമാഞ്ഞൊരു ഗീതകം
ഈ മഞ്ഞിലെ വെൺപൂവു പോൽ
വെറുതെ വിരിയും വേനൽ പോൽ
ഒരു മൌനം തിരതല്ലും
കടൽ പോലെ….  കാതരയായ് ഞാൻ

ഏകതാരകയായ് ഞാൻ
ഈ കാറ്റിലേ.. ഈറൻ തൊടാം
ഇനിയും മനസ്സേ നീ നിൽപ്പൂ
ഒരു പാട്ടിൻ ചെറുകൂട്ടിൽ
സ്വയം തേടി …. തളരുകയോ.. ഞാൻ

ദൂരെയാണൊരു സാന്ത്വനം
ഈ നെഞ്ചിലെ തേൻലില്ലികൾ
പതിയെ മഴപോൽ പൊഴിയുമ്പോൾ

നിറ സന്ധ്യേ… നിഴൽസന്ധ്യേ….
നിലാസന്ധ്യേ….  പാടുകയോ നീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
nira sandhye

Additional Info

Year: 
2004

അനുബന്ധവർത്തമാനം