പ്രണയിനി ഞാൻ

പ്രണയിനി ഞാൻ നിൻ പ്രമദവത്തിൽ
ഒരുമഴവില്ലായ് ഞാൻ വിരിയുകയല്ലേ
അധരപുടങ്ങളിൽ നിന്നും
അമൃതപരാഗം ചൊരിയും

കിളിയുടെ ഈറൻ മൊഴികളുമായ്
പുലർവെയിൽ കൂടെ വന്നു
ചിരിയുടെ തൂവൽ തളിരുകളോടെ
അരുകിൽ നീ ചാരി നിന്നു
പ്രിയതരമേതോ അസുലഭരാഗം
പകരുകയായ് ഞാൻ നിന്നിൽ

നഖമുനയാൽ നിൻ കവിളിണനുള്ളാൻ
പകലൊളി പാറിവന്നു
മഷിയെഴുതാതെ മുകിലലയോലും
മിഴികളിൽ ഉമ്മ നൽകും
ഋതുമതിയാം  നിൻ ഹൃദയനിലാവിൽ
ശലഭമുറങ്ങുകയാവാം

ഒരുമഴവില്ലായ് ഞാൻ വിരിയുകയല്ലേ..
അധരപുടങ്ങളിൽ നിന്നും
അമൃതപരാഗം ചൊരിയും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
pranayini njaan

Additional Info

Year: 
2004