കഥ പോലൊരു

കഥ പോലൊരു കനവിനെ എഴുതുന്നു കടലോളവുമാശകൾ തന്നാരോ

കളിയാമൊരു ജീവിത നടനത്തിൻ വഴിയേതോ നിഴലായ് അകലുന്നു

വേഷമാടിയോ വ്യാമോഹം നെഞ്ചിൽ വേദി തേടിയീ ഭൂവിൽ

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോഓ അണിയറ മുറിയിലെ രാവിൽ നീ

മറവിയിൽ മാഞ്ഞോ നിഴലുകൾ ചമയമണിഞ്ഞോ

കിനാവിന്റെ ചന്തങ്ങൾ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന നേരം

ദൂരെ വാനിൽ മായും നക്ഷത്രമേ വെട്ടമേകാമോതിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ (2)പകലുകൾ തിരിയെ വരാതെ പോയ് മറയുകയാണോ

മിഴികളുമിരുളുകയാണോ മനം പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈതൊട്ട് നേരാക്കും

മായാജാലക്കാരൻ ദൂരെയാകാശത്താരം പോൽ ആരാരോതിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ (2)കഥ പോലൊരു കനവിനെ എഴുതുന്നു കടലോളവുമാശകൾ തന്നാരോ

കളിയാമൊരു ജീവിത നടനത്തിൻ വഴിയേതോ നിഴലായ് അകലുന്നു

വേഷമാടിയോ വ്യാമോഹം നെഞ്ചിൽ വേദി തേടിയീ ഭൂവിൽ

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ