എല്ലാ ദുഃഖവും തീർത്തു തരൂ എന്റയ്യാ

 

 

എല്ലാ ദുഃഖവും തീർത്തു തരൂ എന്റയ്യാ ശബരീവാസാ (2)
എല്ലാ ദോഷവും അറ്റിടുവാൻ തൃക്കൈയ്യാൽ
അനുഗ്രഹിക്കൂ ദേവാ എന്നെയനുഗ്രഹിക്കൂ (2)
(എല്ലാ ദുഃഖവും...)

ഓരോ ദിനവും ഓർക്കാതെ നിൻ നാമം നാവിലുരക്കാതെ (2)
മായാമയമീ ജീവിതത്തിൽ മദമാത്സര്യങ്ങൾ പൂണ്ടയ്യോ (2)
ക്ഷേമം തേടി അലഞ്ഞു നടന്നു
ക്ഷണികമതെന്നിതിവർ അറിയുന്നു (2)
(എല്ലാ ദുഃഖവും...)

കരചരണങ്ങൾ തളരുന്നു മനസ്സുകളിവിടെ പതറുന്നു (2)
അഖിലാണ്ഡേശ്വരാ അഭയം നീയെന്നറിയുന്നു
ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു (2)
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പാ ശരണം ശരണം അയ്യപ്പാ
(എല്ലാ ദുഃഖവും...)
 

 

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
9
Average: 9 (1 vote)
Ella Dukhavum Theerthu Tharu