ഭാരത മേദിനി പോറ്റിവളർത്തിയ

ഭാരത മേദിനി പോറ്റിവളർത്തിയ
വീരന്മാരാം പടയാളികളേ
കർമ്മഭൂമിയായ് കരവാളൂരിയ
ദേശഭക്തി തൻ അലയാഴികളേ
നിങ്ങൾ തന്നപദാനം
അമ്മയ്ക്കിന്നഭിമാനം(ഭാരത,...)

തുംഗവീരരാം ബംഗാളികളേ  ബംഗാളികളേ
പങ്കാളികളാം പഞ്ചാബികളേ പഞ്ചാബികളേ
ഹിമവാൻ പോറ്റിയ കുമയോണികളേ കുമയോണികളേ
സമരവീരരാം ഒറിയാക്കാരേ
ഉത്തമചരിത മറാത്താനാടിൻ പുത്രന്മാരേ
ഗുജറാത്തികളേ
നിങ്ങൾതന്നപദാനം അമ്മയ്ക്കിന്നഭിമാനം

രാജപുത്രരാം രണനായകരേ രണനായകരേ
വിശാലാന്ധ്രതൻ വീരന്മാരേ വീരന്മാരേ
കന്നഡഭൂവിൻ തനയന്മാരേ തനയന്മാരേ
ചെന്തമിഴ് നാട്ടിലെ വീരന്മാരേ
മലമകളാകിയ കേരളനാടിൻ
മടിയിലുണർന്നൊരു മലയാളികളേ
നിങ്ങൾതന്നപദാനം അമ്മയ്ക്കിന്നഭിമാനം

എന്തിലുമേതിലും ഇൻഡ്യയെന്നൊരു
ചിന്തയിലമരും പോരാളികളേ
ഒരേ രക്തമാർന്നൊരേ ലഹരിയിൽ
രഥം തെളിക്കും തേരാളികളേ തേരാളികളേ
നിങ്ങൾതന്നപദാനം അമ്മയ്ക്കിന്നഭിമാനം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Bharatha Medhini

Additional Info

Year: 
1963

അനുബന്ധവർത്തമാനം