ചന്ദനക്കിണ്ണം തട്ടി മറിച്ചിട്ടു

 

ചന്ദനക്കിണ്ണം തട്ടി മറിച്ചിട്ടു -
മന്ദഹസിക്കും അമ്പിളിക്കുട്ടാ (2) 
താമരപ്പൂമുഖം തന്നിലെത്തി 
ചേറു പുരട്ടിയ സുന്ദരക്കുട്ടാ 

ചന്ദനക്കിണ്ണം തട്ടി മറിച്ചിട്ടു -
മന്ദഹസിക്കും അമ്പിളിക്കുട്ടാ 

മാനത്തെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്നുള്ള 
മണ്ണുവാരിക്കളി മതിയാക്കൂ (2) 
ഇത്തിരി നേരത്തെ മൂവന്തി തന്നൊരു 
പട്ടു കുപ്പായം മുഷിയില്ലേ (2) 

ചന്ദനക്കിണ്ണം തട്ടി മറിച്ചിട്ടു -
മന്ദഹസിക്കും അമ്പിളിക്കുട്ടാ 

ഇന്നലെ പൂത്തൊരു താരങ്ങളൊക്കെ നീ 
തല്ലിക്കൊഴിച്ചതു കണ്ടല്ലോ (2) 
വെള്ളിമുകിലിന്റെ വള്ളിക്കുടിലിൽ 
കള്ളനൊളിച്ചതു കണ്ടില്ലേ (2) 

ചന്ദനക്കിണ്ണം തട്ടി മറിച്ചിട്ടു -
മന്ദഹസിക്കും അമ്പിളിക്കുട്ടാ 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chandanakkinnam thattimarichittu

Additional Info