എൻ ഹൃദയപ്പൂത്താലം

എൻ ഹൃദയപ്പൂത്താലം നിരയെ നിറയെ
മലർ വാരി നിറച്ചു
വരുമോ രാജാവേ
പൂക്കണി കാണാനെൻ മുന്നിൽ (എൻ ഹൃദയ...)

പൂക്കാലം പോയാലും താലം നിറയും
എൻ കണ്ണും നിറയും
പൂക്കണിയായെൻ ദുഃഖം നിന്നെത്തേടും
നീ എങ്ങായാലും (പൂക്കാലം ...)
മിഴികൾ പൂട്ടാതെ പനിമതിയും അറിയാതെ
കാതോർക്കും എൻ കുടിൽ നിൻ
കാലടിയൊച്ചക്കായ് (എൻ ഹൃദയ...)

നിൻ മുരളീരവമൊഴുകും സ്വരമാലിനിയിൽ
ആ കല്ലോലിനിയിൽ
എൻ നെടുവീർപ്പലിയുന്നു കാറ്റലയായി
അല തന്നുറവായി (നിൻ മുരളീ..)
യമുനാതീരത്തെ ദ്വാരക നീ മറന്നാലും
രാധയ്ക്കാ വനമാലി എന്നും ദൈവം താൻ (എൻ ഹൃദയ..)

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
En hridaya poothalam

Additional Info

ഗാനശാഖ: