സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം

Santhoshathinte onnaam rahasyam
Tagline: 
Joyful Mystery