പോർക്കളം

Released
Porkkalam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 June, 2022

ആലപ്പിഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ഒ സി വക്കച്ചൻ, വി എൻ ബാബു എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന. "പോർക്കളം". സംവിധാനം ചോട്ട വിപിൻ..