മോക്ഷം

സംവിധാനം: 

മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡിന് അർഹമായ ചലച്ചിത്രം.