കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ

Released
Kochu Kochu thettukal
കഥാസന്ദർഭം: 

ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല.  ആ തെറ്റുകൾ സ്വയം തിരുത്തുകയോ, മറ്റാരെങ്കിലും മുഖേന തിരുത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ  വലിയ തെറ്റുകളായി മാറാതെയും, അതുവഴി പല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും സാധിക്കുന്നു.  എന്നാൽ, കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് തിരുത്താനാവാത്ത വലിയ തെറ്റുകളിലേക്കും, ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിലേക്കുമായിരിക്കും. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 February, 1980