ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രം

Ithoru thudakkam mathram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 June, 1986