മിസ്സ് സ്റ്റെല്ല

Miss Stella
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 May, 1991