പത്മതീർത്ഥം (Vol. 1 & 2)

Padmatheertham (Vol. 1 & 2)