പാപത്തിനു മരണമില്ല

Paapathinu Maranamilla
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 March, 1979