സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണ്

Snehikkan Oru Pennu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 December, 1978