പ്രിയദർശിനി

Priyadarsini
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 March, 1978