ഫാസിൽ നാസർ

Fazil Nasar

നമസ്തേ ബാലി സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹകൻ