ഗുഡ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Good line Productions

സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി. ഫെയ്സ് 2 ഫെയ്സ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചു.

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മധുരനാരങ്ങ സുഗീത് 2015