സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്

അവാർഡ് വിഭാഗം നേടിയ വ്യക്തിsort descending വർഷം സിനിമ
മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രം 2015 അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ദേശത്ത്
മികച്ച ചിത്രം 2007 അടയാളങ്ങൾ
മികച്ച ചിത്രം 2000 സായാഹ്നം
മികച്ച ചിത്രം 1981 ഓപ്പോൾ
മികച്ച ചിത്രം 1971 ശരശയ്യ
മികച്ച ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ചിത്രം 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രം 1997 ഭൂതക്കണ്ണാടി
മികച്ച ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ചിത്രം 2004 കാഴ്ച
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 1973 ലഭ്യമല്ല*
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 1982 യാഗം
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 2016 കാംബോജി
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 1983 ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല്
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1969 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 2001 രാവണപ്രഭു
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1981 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1997 ആറാം തമ്പുരാൻ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1995 മഴയെത്തും മുൻ‌പേ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1977 അംഗീകാരം
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1979 ഉൾക്കടൽ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1973 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 2009 മധ്യവേനൽ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1980 മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1982 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1986 നഖക്ഷതങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1977 ജഗദ് ഗുരു ആദിശങ്കരൻ

Pages