സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്

അവാർഡ് വിഭാഗം നേടിയ വ്യക്തിsort descending വർഷം സിനിമ
മികച്ച ചിത്രം 1971 ശരശയ്യ
മികച്ച ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ചിത്രം 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
മികച്ച ചിത്രം 2007 അടയാളങ്ങൾ
മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രം 2015 അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ദേശത്ത്
മികച്ച ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ചിത്രം 1992 വെങ്കലം
മികച്ച ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ചിത്രം 2004 കാഴ്ച
മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രം 1997 ഭൂതക്കണ്ണാടി
മികച്ച ചിത്രം 1981 ഓപ്പോൾ
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 1983 ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല്
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 2016 കാംബോജി
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 1982 യാഗം
മികച്ച ഗാനരചന ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് 1973 ലഭ്യമല്ല*
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1979 ഉൾക്കടൽ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1982 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1980 മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1970 സ്ത്രീ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1974 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1983 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1984 സ്വന്തം ശാരിക
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1975 ലഭ്യമല്ല*
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1977 അംഗീകാരം
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1998 അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 2001 രാവണപ്രഭു
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1975 പല ചിത്രങ്ങൾ
മികച്ച ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് 1993 ആകാശദൂത്

Pages